logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

Právne podmienky používania stránok Whirlpool Slovakia Home Appliances

Žiadame všetkých návštevníkov našich internetových stránok, aby sa zoznámili s týmito podmienkami.

Vstupom na tieto stránky potvrdzujete, že súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tu uvedenými.

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok (ďalej len „stránky“) je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. (ďalej len „Whirlpool Slovakia Home Appliances“), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Materiál týchto stránok je určený iba pre nekomerčné osobné účely. S ohľadom na tieto zmluvné podmienky sa každý užívateľ týchto stránok zaväzuje dodržiavať a rešpektovať všetky autorské práva, obchodné značky a alebo ďalšie vlastnícke práva tu uvedené.

Akékoľvek neoprávnené použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach môže byť bez obmedzení sankcionované v súlade s platnými právnymi predpismi SR alebo s medzinárodným právom. Toto ustanovenie sa týka predovšetkým, ale nie iba, škôd súvisiacich so zneužitím obchodnej značky, autorských práv, súkromia a reklamných práv.

Všetky obchodné značky, predajné značky a logá nájdené na týchto stránkach sú registrovanými alebo neregistrovanými značkami Whirlpool Slovakia Home Appliances a jeho sesterských spoločností. Obsah týchto stránok nikoho neoprávňuje k použitiu ochrannej známky, značky alebo k využitiu iného autorského práva spoločnosti bez písomného súhlasu vlastníka týchto práv.

Informácie a súvisiace vyobrazenia na týchto stránkach sú poskytnuté "tak ako sú", čiže bez záruky akéhokoľvek druhu.

Informácie na týchto stránkach majú informatívny charakter, nie sú právne záväzné a nepredstavujú predajnú ponuku.Spoločnosť a jej dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa týchto informácií vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel a vlastníckych alebo iných majetkových alebo nemajetkových práv.

Whirlpool Slovakia Home Appliances neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach. Whirlpool Slovakia Home Appliances neručí a nenesie zodpovednosť za chyby alebo úplnosť v obsahu, či za aktualizáciu informácií na týchto stránkach.

Whirlpool Slovakia Home Appliances si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia vykonávať zmeny v informáciách, materiáloch, vybaveniach, technických podmienkach alebo v modeloch resp. dostupnosti uvedených na týchto stránkach.

Whirlpool Slovakia Home Appliances nenesie zodpovednosť za prípadné priame, alebo nepriame škody spôsobené používaním týchto stránok.

Tieto stránky môžu odkazovať na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances. Whirlpool Slovakia Home Appliances nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré je odkazované a odkaz na ne neznamená schválenie týchto stránok spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances.

Whirlpool Slovakia Home Appliances nemá kontrolu nad obsahom odkazovaných stránok a nenesie zodpovednosť za žiadne následky akokoľvek vyplývajúce z použitia odkazov.

Informácie zasielané prostredníctvom týchto stránok sú určené výhradne spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances a jej pobočkám. Je zakázané prenášať na internetové stránky Whirlpool Slovakia Home Appliances alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Užívateľ má právo k prístupu a k úprave týchto informácií poskytované spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Podmienky používania internetovej stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

frame-scrollup