logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktualizované 7. októbra 2013

Právny subjekt Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s r.o., slovenská spoločnosť založená podľa zákonov Slovenskej republiky, so sídlom Galvaniho ul. 7/B, Bratislava, riadne registrovaná v obchodnom registri Slovenskej republiky s identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty SK2020257679, (ďalej len „Whirlpool“, „my“, „náš“), ako spracovateľ Vašich údajov a súčasť svetovej skupiny Whirlpool („skupina Whirlpool“), sa zaväzuje zabezpečiť ochranu a utajenie Vašich osobných informácií („osobné údaje“ s významom podľa platného zákona o ochrane osobných údajov), ktoré sa poskytujú na ďalej uvedené účely. Toto oznámenie Vás teda informuje o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako sa spracúvajú, na aké účely a ako môžete uplatniť svoje individuálne práva na prístup, aktualizáciu, opravu alebo vymazanie týchto údajov.

PREČO A KEDY ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A SÚVISIACI PROCES

Budeme spracúvať osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii výrobku, ktorý ste si zakúpili, ako aj vtedy, keď sa na nás obrátite so žiadosťou o informácie alebo pomoc alebo pri kúpe výrobkov spoločnosti Whirlpool v online obchode, len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v tomto oznámení. Keď spoločnosť Whirlpool nebude na splnenie účelu potrebovať spracúvať osobné údaje v identifikovateľnej forme, zaväzuje sa anonymizovať osobné údaje a odstrániť na také účely osobné identifikátory.

Budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete na účely vytvorenia účtu vo svojom mene alebo vyplnenia svojho registračného formulára výrobku alebo kontaktovania sa s Vami alebo vyplnenia objednávky na zakúpenie výrobku.

Nie je Vašou povinnosťou vyplniť a odoslať registračný formulár výrobku, ktorý sa spomína v tomto oznámení, ale je potrebné si uvedomiť, že ak sa rozhodnete neodoslať úplne vyplnený formulár, nemusíme byť schopní splniť Vaše požiadavky alebo poskytnúť Vám požadované služby správne. Môže nám to tiež zabrániť v tom, aby sme Vám poslali informácie, ktoré podľa nás môžu byť pre Vás prínosné, napríklad informácie o rozšírených zárukách pre výrobky, ktoré ste si kúpili.

Okrem toho, ak nám poskytnete osobné údaje týkajúce sa Vašich príbuzných, priateľov alebo tretích strán, potvrdíte a zaručíte tým to, že ste dostali príslušný súhlas od týchto tretích strán s poskytnutím príslušných osobných údajov našej spoločnosti na účely uvedené v tomto oznámení.

ČO BUDEME ROBIŤ, KEĎ ZÍSKAME A SPRACUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Keď získame osobné údaje, spoločnosť Whirlpool ich spracuje na nasledujúce účely:

  • riadenie vzťahu s Vami, ktorý vyplýva z Vašej kúpy výrobku, vedenie záznamov a evidencie týkajúcej sa našej komunikácie a korešpondencie s Vami, dodržiavanie všetkých súvisiacich zákonných požiadaviek, ako aj akýchkoľvek interných účtovných, administratívnych a daňových požiadaviek, postupov a politík;
  • poskytnutie ďalším spoločnostiam v rámci skupiny Whirlpool, aby ich mohli použiť na rovnaké účely opísané v tomto oznámení. Zoznam spoločností skupiny Whirlpool je k dispozícii na požiadanie;
  • poskytnutie našim starostlivo vybraným partnerom na základe Vášho súhlasu poskytnutého vopred, aby ich mohli použiť na rovnaké účely opísané v tomto oznámení. Zoznam partnerov je k dispozícii na požiadanie;
  • marketingové účely na základe Vášho súhlasu poskytnutého vopred a v rozsahu prípustnom podľa ďalších právnych predpisov a odôvodnení;
  • Vaše priebežné informovanie podľa podrobnejších informácií uvedených v ďalšej časti tohto oznámenia.

PRIEBEŽNÉ INFORMOVANIE

Za predpokladu Vášho súhlasu, pokiaľ to aj bez neho nie je prípustné podľa iných právnych predpisov a odôvodnení, môžeme použiť osobné údaje na posielanie e-mailov, SMS, MMS (a správ inými elektronickými prostriedkami), faxov, pošty a telefonátov obsahujúcich nasledujúce:

  • marketingovú komunikáciku týkajúcu sa noviniek, darčekov, informácií o výrobkoch alebo uvedenia nových výrobkov, propagačných akcií na výrobky, predajných ponúk alebo online predajných ponúk (spotrebiče, príslušenstvo, spotrebný materiál) od spoločností Whirlpool (a ďalších spoločností skupiny Whirlpool) a vybraných obchodných partnerov, ktorých zoznam je k dispozícii na požiadanie, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať;
  • marketingové a obchodné ponuky a komunikáciu (napríklad spravodajcu) o rozšírených zárukách poskytovaných prostredníctvom spoločnosti Whirlpool na výrobky, ktoré ste si zaregistrovali alebo o ktoré ste prejavili záujem. Tieto záruky môže poskytovať servisný gestor, dôveryhodný obchodný partner spoločnosti Whirlpool;
  • pozvánky na účasť na prieskumoch o výrobkoch alebo službách pre zákazníkov;
  • pozvánky na účasť na losovaní cien, súťažiach a hrách, veľtrhoch, ukážkach výrobkov alebo varenia.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu akéhokoľvek marketingového materiálu, ktorý Vám prípadne pošleme, alebo súvisiacej aktivity opísanej vyššie, môžete to jednoducho urobiť podľa návodu na odhlásenie uvedenom v každom marketingovom oznámení alebo alternatívne skontaktovaním sa s nami nasledujúcim spôsobom: zaslaním mailu na adresu: whirlpool_sk@whirlpool.com s poznámkou „zrušiť zasielanie mailov“.

KTO UVIDÍ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje budú zhromaždené a spracované na vyššie uvedené účely našimi zamestnancami, ktorí majú do činenia s administratívou, účtovníctvom, marketingom a propagáciou, starostlivosťou o zákazníkov, správou, riadením, údržbou a vývojom IT systémov, marketingom, prieskumami a propagačnými akciami, ktoré sú relevantné na účely opísané v tomto oznámení. Vaše osobné informácie budú uložené v databázach skupiny Whirlpool, ako aj v databázach vedených prostredníctvom externých poskytovateľov, s ktorými skupina Whirlpool podpísala riadnu zmluvu. Tieto databázy sa nachádzajú na území Európskej únie, ako aj v Spojených štátoch amerických (USA), pričom ich zoznam je k dispozícii na požiadanie.

Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje sa môžu poskytnúť aj úradom a štátnym orgánom na príslušných územiach, vo všeobecnosti na právne a daňové účely, alebo v prípade potreby na ochranu podnikania, zákazníkov, zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti Whirlpool. Okrem toho sa môžu poskytnúť perspektívnym kupcom alebo partnerom a ich odborným poradcom v rámci skúmania akéhokoľvek navrhovaného predaja alebo prevodu spoločnosti, jej podnikania alebo aktív, obchodných partnerstiev alebo usporiadaní joint venture, ktoré môžu z času na čas vzniknúť, pokiaľ anonymizácia nebude možná alebo praktická. Po dokončení transakcie môžu kupcovia a partneri používať tieto informácie na rovnaké účely, aké sú opísané v tomto oznámení.

KEDY SA BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO ZAHRANIČIA

Miestne zákony o ochrane súkromia umožňujú spoločnosti Whirlpool preniesť osobné údaje do iných krajín za predpokladu, že ste vopred poskytli svoj súhlas alebo existuje iné právne odôvodnenie a je zabezpečená zodpovedajúca úroveň ochrany.

Je potrebné si uvedomiť, že zamestnanci spoločnosti Whirlpool, iných subjektov skupiny Whirlpool, tretích strán, ktoré pôsobia ako naši poskytovatelia služieb v našom mene a starostlivo vybraní partneri môžu sídliť aj v zahraničí a aj mimo Európskej hospodárskej oblasti. Spoločnosť Whirlpool sa preto zaväzuje zaistiť, aby bol prenos v takom prípade v úplnom súlade so zásadami a požiadavkami legislatívy Európskej únie a miestnych zákonov a aby sa prijali primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v týchto krajinách (na týchto územiach).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Whirlpool bude spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje na čas potrebný na splnenie požiadaviek zákona alebo na naplnenie našich určených legitímnych podnikateľských potrieb a zamýšľaných účelov uvedených vyššie a ďalej.

AKÉ PRÁVA SA VÁM POSKYTUJÚ

Zákony EÚ o ochrane súkromia Vám umožňujú skontrolovať, či spoločnosť Whirlpool uchováva Vaše osobné údaje, a ak je tak, získať ich kópiu spolu s údajmi o tom, ako a na aké účely ich spoločnosť Whirlpool spracúva. Môžete tiež požiadať o aktualizovanie alebo opravu svojich osobných údajov, ktoré uchovávame, a ak to umožňuje platný zákon, aj o ich vymazanie. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas týkajúci sa spracovania Vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva, zmeniť svoje preferencie v súvislosti s Vaším priebežným informovaním alebo upovedomiť spoločnosť Whirlpool o akejkoľvek zmene vo svojich údajoch alebo položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa používania Vašich osobných údajov spoločnosťou Whirlpool, obráťte sa na nás na Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29 alebo mailoma na whirlpool_sk@whirlpool.com.

Rámec „Safe Harbor“

Spoločnosť Whirlpool dodržiava rámec „U.S.-EU Safe Harbor“ a rámec „U.S.-Swiss Safe Harbor“ vypracovaný Ministerstvom priemyslu a obchodu USA a týkajúci sa zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskej únie a Švajčiarska. Spoločnosť Whirlpool potvrdzuje, že dodržiava zásady ochrany súkromia podľa rámcov „U.S.-EU Safe Harbor“ a „U.S.-Swiss Safe Harbor“ týkajúce sa oznamovania, výberu, ďalšieho poskytovania, bezpečnosti, integrity údajov, prístupu a uplatňovania. Informácie týkajúce sa rámcov „U.S.-EU Safe Harbor“ a „U.S.-Swiss Safe Harbor“ možno nájsť na adrese export.gov.

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa súkromia alebo používania údajov, ktorú sme nezodpovedali uspokojivo, obráťte sa na spoločnosť TRUSTe. Faxový a poštový kontakt získate kliknutím sem. Postup riešenia sporov zabezpečovaný spoločnosťou TRUSTe je k dispozícii len v anglickom jazyku.

frame-scrollup