logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

SERVISNÉ KONTRAKTY

Servisné kontrakty sa vzťahujú výlučne na kupujúcich – fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Servisné kontrakty INFINITI neznamenajú predĺženie zákonnej záručnej doby na výrobok v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ich účelom je poskytnutie a zabezpečenie servisných zásahov na výrobky, na ktoré sa servisný kontrakt vzťahuje, a to tak ako je uvedené v servisnom kontrakte. Podrobnejšie informácie o programe INFINITI sú uvedené nižšie v texte.

Pre vylúčenie pochybností, práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo servisných kontraktov sa spravujú ustanoveniami servisného kontraktu vystaveného spoločnosťou Whirlpool. V prípade odlišnej úpravy uvedenej na web stránke Whirlpool, sa vzájomné vzťahy budú spravovať podmienkami servisného kontraktu, ktoré zákazník obdrží e-mailom v priloženom súbore spolu so servisným kontraktom. Na právne vzťahy servisným kontraktom neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecných obchodných podmienok servisných kontraktov tak, ako je uvedené na web stránke www.whirlpool.sk/servis/obchodne-podmienky-5rokov alebo www.whirlpool.sk/servis/obchodne-podmienky-8rokov.

Zákazník berie na vedomie, že na servisné kontrakty sa nevzťahujú ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podrobné podmienky a aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007.

Záručné podmienky kontraktov:

 • A) 5-ročný servisný kontrakt (2+3 roky plný kontrakt)

  Doba platnosti je 5 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Zahŕňa bezplatnú výmenu vadných súčiastok výrobku počas doby platnosti kontraktu a náklady na prácu mechanika. Počas platnosti servisného kontraktu budú bezplatne opravené všetky funkčné poruchy výrobku. Výmenu vadných náhradných súčiastok zabezpečuje výlučne značkový servis Whirlpool. Nárok na výmenu zaniká, pokiaľ bol výrobok predaný inej osobe alebo odvezený do zahraničia.

  V prípade neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool ponúkne zákazníkovi výmenu starého výrobku za nový s doplatkom. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom.Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená vo všeobecných podmienkach platnosti 5-ročného servisného kontraktu, ktoré nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/obchodne- podmienky-5rokov, alebo sa informujte na tel. čísle 0850 003 007. Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.

  V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu. Servisný kontrakt nezahŕňa opravy výrobkov alebo jeho porúch uvedených v bode č. 6 záručných podmienok a opravy a výmeny súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie“ (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.

 • B) 8-ročný servisný kontrakt na náhradné diely (2+6 rokov kontrakt na náhradné diely)

  Doba platnosti je 8 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Zabezpečuje bezplatnú výmenu chybných súčiastok výrobku počas doby platnosti kontraktu. Prácu a cestovné náklady mechanika hradí zákazník. Výmenu vadných náhradných súčiastok zabezpečuje výlučne značkový servis Whirlpool. Nárok na výmenu zaniká, pokiaľ bol výrobok predaný inej osobe alebo odvezený do zahraničia.

  V prípade neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool ponúkne výmenu starého výrobku za nový s doplatkom. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom. Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená vo všeobecných podmienkach platnosti 8-ročného servisného kontraktu, ktoré nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/obchodne-podmienky-8rokov, alebo sa informujte na tel. čísle 0850 003 007. Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.

  V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu. Servisný kontrakt nezahŕňa opravy výrobkov alebo jeho porúch uvedených v bode č. 6 Záručných podmienok a opravy a výmeny súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie“ (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.


Registračný formulár INFINITI

Ako postupovať?

Servisný kontrakt uzatvoríte online prostredníctvom žiadosti, viď odkaz vyššie. Registrácia kontraktu za základnú cenu je možná do 30 dní od zakúpenia výrobku. Po uplynutí 30 dní je možné kontrakt zakúpiť najneskôr do skončenia 2-ročnej zákonnej záručnej doby za vyššiu cenu. Uvedené ceny sú iba orientačné. Podrobné podmienky a aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na tejto internetovej stránke nižšie, alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007. Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre nejaký typ kontraktu, vyplňte údaje v žiadosti. Následne obdržíte informačný e-mail s cenou kontraktu a detailami platby. Po zaplatení ceny servisného kontraktu poštovou poukážkou typu U alebo príkazom na úhradu Vám pošleme do 28 dní potvrdzujúci e-mail so servisným kontraktom a podmienkami platnosti Vami zvoleného servisného kontraktu.

Spôsob platby:
Poštová poukážka typu U alebo prevod na účet.
Kontaktné údaje: CITIBANK Bratislava
Číslo účtu: 2014150009/8130
IBAN: SK20 8130 0000 0020 1415 0009
variabilný symbol: 10 miestny kód, ktorý obdržíte e-mailom po vyplnení žiadosti
SWIFT: CITISKBA

Dôležité!

Pri oprave počas platnosti servisného kontraktu je zákazník povinný predložiť potvrdzujúci e-mail so servisným kontraktom a originál daňového dokladu o kúpe spotrebiča. Bez týchto dokladov nie je možné servisný zásah vykonať. Dátum nákupu spotrebiča sa musí zhodovať s dátumom, ktorý zákazník uviedol vo vyplnenej žiadosti. V prípade rozdielov v týchto dátumoch má servisný mechanik právo odmietnuť vykonať servisný zásah.

Aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007.

Cenník servisných kontraktov platný od 1. apríla 2018

 • A) práčky, práčky so sušičkami, umývačky riadu, sušičky bielizne
 • B) sporáky, rúry, varné dosky
 • C) chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, odsávače pár, vinotéky
 • D) americké chladničky, kávovary
Cenník kontraktov v EUR s DPH A B C D
5 rokov záruka na plný servis do 30 dní po zakúpení výrobku 61 € 50 € 38 € 126 €
nad 30 dní po zakúpení výrobku 73 € 62 € 50 € 138 €
8 rokov záruka na náhradné diely do 30 dní po zakúpení výrobku 57 € 41 € 34 € 111 €
nad 30 dní po zakúpení výrobku 69 € 53 € 46 € 123 €
frame-scrollup