logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

Predĺžená záruka Infiniti

Servisné kontrakty sa vzťahujú výlučne na kupujúcich – fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Servisné kontrakty INFINITI neznamenajú predĺženie zákonnej záručnej doby na výrobok v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ich účelom je poskytnutie a zabezpečenie kupujúcemu servisných zásahov na výrobky na ktoré sa servisný kontrakt vzťahuje za zvýhodnených podmienok, a to tak ako je uvedené v servisnom kontrakte. Podrobnejšie informácie o programe INFINITI sú uvedené nižšie v texte.

Pre vylúčenie pochybností práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo servisných kontraktov, sa spravujú ustanoveniami servisného kontraktu vystaveného spoločnosťou Whirlpool. V prípade odlišnej úpravy uvedenej na web stránke Whirlpool, sa vzájomné vzťahy budú spravovať ustanoveniami servisného kontraktu. Na právne vzťahy servisným kontraktom neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecných obchodných podmienok servisných kontraktov tak ako je uvedené na web stránke www.whirlpool.sk/servis/obchodne-podmienky-5rokov alebo www.whirlpool.sk/servis/obchodne-podmienky-8rokov.

Zákazník berie na vedomie, že na servisné kontrakty sa nevzťahujú ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podrobné podmienky a aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007.

Záručné podmienky kontraktov:

 • A) 5-ročný servisný kontrakt

  Doba platnosti je 5 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Zahŕňa bezplatnú výmenu vadných súčiastok výrobku počas doby platnosti kontraktu a náklady na prácu mechanika. Počas platnosti servisného kontraktu budú bezplatne opravené všetky funkčné poruchy výrobku. Výmenu vadných náhradných súčiastok zabezpečuje výlučne značkový servis Whirlpool. Nárok na výmenu zaniká, pokiaľ bol výrobok predaný inej osobe alebo odvezený do zahraničia. V prípade neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool ponúkne zákazníkovi výmenu starého výrobku za nový s doplatkom podľa nižšie uvedených podmienok. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom.

  Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená vo všeobecných podmienkach platnosti 5-ročného servisného kontraktu, ktoré nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk, alebo sa informujte na tel. čísle 0850 003 007. Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.

  V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu.

  Servisný kontrakt nezahŕňa opravy výrobkov alebo jeho porúch uvedených v bode č. 6 záručných podmienok a opravy a výmeny súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie“ (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.

 • B) 8-ročný servisný kontrakt na náhradné diely

  Zabezpečuje bezplatnú výmenu chybných súčiastok výrobku počas doby platnosti kontraktu. Doba platnosti je 8 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Prácu a cestovné náklady mechanika hradí zákazník. Výmenu vadných náhradných súčiastok zabezpečuje výlučne značkový servis Whirlpool. Nárok na výmenu zaniká, pokiaľ bol výrobok predaný inej osobe alebo odvezený do zahraničia. V prípade neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool ponúkne výmenu starého výrobku za nový s doplatkom podľa nižšie uvedených podmienok. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom.

  Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená vo všeobecných podmienkach platnosti 8-ročného servisného kontraktu, ktoré nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk, alebo sa informujte na tel. čísle 0850 003 007. Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.

  V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu.

  Servisný kontrakt nezahŕňa opravy výrobkov alebo jeho porúch uvedených v bode č. 6 Záručných podmienok a opravy a výmeny súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie“ (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.

Ako postupovať?

Servisný kontrakt môžete uzatvoriť aj online na stránke www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti. Registrácia kontraktu za základnú cenu je možná do 30 dní od zakúpenia výrobku. Po uplynutí 30 dní je možné kontrakt zakúpiť za cenu vyššiu. Nižšie uvedené ceny sú iba orientačné. Podrobné podmienky a aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007. Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre nejaký typ kontraktu, stačí, keď na „Registračný formulár INFINITI“ vyplníte údaje, ktoré nám umožnia identifikovať a zaregistrovať Váš kontrakt, prípadne uľahčia našu komunikáciu s Vami.

Na vyznačené miesto nalepte samolepiaci štítok zo zadnej strany tejto knižky, prípadne opíšte modelové a sériové číslo zo štítku na výrobku. V tabuľke si vyhľadajte cenu kontraktu podľa druhu výrobku, ktorý ste práve zakúpili. Po zaplatení ceny servisného kontraktu poštovou poukážkou typu U alebo príkazom na úhradu priložte kópiu ústrižku (prípadne príkazu na úhradu) k vyplnenej registračnej karte, priložte kópiu dokladu o kúpe výrobku a zašlite nám všetko spoločne na adresu: Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., Galvaniho 17/C, P.O.BOX.23, 820 09 Bratislava

Spôsob platby:
Poštová poukážka typu U alebo prevod na účet.
Kontaktné údaje: ING Bank
číslo účtu (IBAN): SK88 7300 0000 0090 0004 1305
konštantný symbol: 0308
BIC kód: INGBSKBX

Dôležité!
Pri komunikácii s nami uvádzajte vždy variabilný symbol!
Variabilný symbol = dátum nákupu výrobku vo forme DDMMRR (napr. 21.3.2016, variabilný symbol = 210316). Tento dátum sa musí zhodovať s údajom na registračnej karte a daňovom doklade o nákupe výrobku! Po dodaní požadovaných údajov Vám do 28 dní zašleme „Certifikát o servisnom kontrakte“.
Tento termín sme schopní dodržať za predpokladu, že dostaneme všetky požadované údaje! Odporúčame vždy zaregistrovať Váš nákup na registračnej karte. Vaša registrácia uľahčí Vašu komunikáciu s nami napríklad v prípade straty záručného listu!

Aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na internetových stránkach www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti alebo sa informujte na telefónnom čísle 0850 003 007.

Orientačný cenník servisných kontraktov (platný v období zadania do tlače):
 • A) práčky, práčky so sušičkami, umývačky riadu, sušičky bielizne
 • B) sporáky, rúry, varné dosky
 • C) chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, odsávače pár, vinotéky
 • D) chladničky Side by Side (americké chladničky), kávovary
ABCD
8 rokov záruka na náhradné diely57 €41 €34 €111 €
5 rokov záruka na plný servis61 €50 €38 €126 €

UPOZORNENIE

Servisné kontrakty si môžete uzatvoriť aj online na stránke: www.whirlpool.sk/servis/program-infiniti.


Registračný formulár INFINITI
Stiahnite si formular INFINITI

Obchodné podmienky platnosti 5-ročného servisného kontraktu

Servisný kontrakt sa vzťahuje výlučne na kupujúceho – fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Servisné kontrakty Infi niti neznamenajú predĺženie zákonnej záručnej doby na výrobok v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ich účelom je poskytnutie a zabezpečenie kupujúcemu servisných zásahov na výrobky na ktoré sa servisný kontrakt vzťahuje za zvýhodnených podmienok, a to tak ako je uvedené v servisnom kontrakte.
Pre vylúčenie pochybností práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo servisných kontraktov, sa spravujú ustanoveniami servisného kontraktu vystaveného spoločnosťou Whirlpool. V prípade odlišnej úpravy uvedenej na web stránke Whirlpool, sa vzájomné vzťahy budú spravovať ustanoveniami servisného kontraktu.
Platnosť kontraktu je 5 rokov, ktoré začínajú plynúť dňom zakúpenia výrobku a po zaplatení ceny kontraktu. Po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky už nie je možné servisný kontrakt uzavrieť.
Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky, alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov, alebo výrobok nie je v ofi ciálnej ponuke Whirlpool. Po zaplatení ceny servisného kontraktu obdrží zákazník registrovaný Certifi kát do 28 dní poštou.Podmienkou dodržania tohoto termínu je úplné a presné vyplnenie údajov a zaslanie kópie dokladu o zakúpení výrobku a návratky (Stiahnite si formular INFINITI) – viď inštrukcie v Záručnom liste. Pri uzatvorení servisného kontraktu cez internet je zákazník pri oprave povinný predložiť certifi kát o servisnom kontrakte a originál daňového dokladu. Bez týchto dokladov nie je možné servisný zásah vykonať.
5-ročný servisný kontrakt zahŕňa opravy konkrétneho výrobku identifi kovaného týmto servisným kontraktom a bezplatné opravy funkčných závad výrobku počas doby platnosti kontraktu. Ďalej zahŕňa bezplatnú výmenu chybných náhradných dielov na opravy výhradne cez značkový servis Whirlpool, zabezpečenie opráv mechanikmi značkového servisu Whirlpool
a naplánovanie servisnej návštevy podľa želania zákazníka. Pred ukončením kontraktu môžete využiť ponuku na predĺženie doby platnosti kontraktu o 2 roky.

V prípade neopraviteľnosti alebo neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool Slovakia Home Appliances ponúkne výmenu starého výrobku za nový s doplatkom podľa nižšie uvedených podmienok. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool Slovakia Home Appliances na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom. Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená nasledovne:
Výrobok starší ako 4 roky - 40 % zľava z Odporúčanej trhovej ceny s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.
V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za následné priame aj nepriame poškodenia, predvídateľné alebo nepredvídateľné následky vyplývajúce z nesprávneho používania spotrebiča, tak ako aj všetky poškodenia spôsobené v dôsledku nedodržania podmienok návodu na obsluhu. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou inštaláciou výrobkov, chybným pripojením ku zdroju, za opravy porúch spôsobených nekvalitnými zdrojmi (napr. nadmerná tvrdosť vody) a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie. Zákonné práva nie sú vyššie uvedeným ovplyvnené.

Servisný kontrakt nezahŕňa nárok na výmenu výrobku z dôvodu opakovanej vady alebo viacerých opráv, opravy výrobkov používaných mimo domácnosť, opravy v prípade predaja výrobku inej osobe, prípadne premiestnenie výrobku do zahraničia, opravy vyplývajúce z následku požiaru, živelnej pohromy alebo pôsobením inej vyššej moci. Servisný kontrakt nezahŕňa bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.“

Servisný kontrakt ďalej nezahŕňa:

 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na ťažkosti, poškodenia a poruchy výrobku vyplývajúce z niektorých z nasledujúcich možností:
  • nedodržanie spôsobu používania výrobku uvedenom v návode na použitie,
  • neodborná alebo nevhodná inštalácia výrobku,
  • úmyselné alebo neúmyselné mechanické poškodenia výrobku,
  • nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku (napr. čistenie filtra čerpadla, korózia vonkajších kovových častí),
  • poškodenia výrobku spôsobené pri preprave a/alebo premiestňovaní,
  • akýkoľvek zásah do výrobku (oprava, úprava, zmena, nastavenie,...) neschválený výrobcom,
  • nevhodné zdroje (tlak vody, plynu,...),
  • nesprávny elektrický zdroj – rozvody (kolísanie napätia alebo prúdu),
  • poškodenia spôsobené prepätím alebo nízkym napätím,
  • nesprávne, nevhodné nastavenie výkonu alebo funkcie,
  • pri zásahu do výrobku nepovolanou osobou.
 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na poškodenia nefunkčných estetických komponentov spôsobených prepravou alebo premiestňovaním (napr. škrabance, preliačiny)
 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady estetických komponentov (rukoväte, madlá, osvetlenia, sklá, ovládacie gombíky), ktoré sú prejavom bežného opotrebovania alebo poškodenia, alebo na zmenu vonkajšieho sfarbenia výrobku, ktorá sa vplyvom fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladá
 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady spotrebného materiálu, ktorých doba životnosti je daná charakterom súčiastky, alebo ich nevhodnou a neodbornou manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním (žiarovky, vodné, uhlíkové a tukové fi ltre, gumové hadice)
 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady príslušenstva a doplnkov výrobku (poličky, plechy a pod.)
 • bezplatné opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na spotrebiče, ktoré nie sú používané na domáce účely alebo sú využívané k podnikaniu (napr. rýchle občerstvenia, reštaurácie, hotely, kaderníctva, mäsiarstva, práčovne, autoopravovne...)
 • bezplatnú pravidelnú údržbu o výrobok v zmysle návodu na použitie ako aj na akékoľvek prostriedky použité k údržbe výrobku
 • bezplatnú inštaláciu, pripojenie spotrebičov (napr. na vodu, elektrinu, plyn)
 • bezplatnú asistenciu, podporu, pomoc alebo servis na:
  • reinštaláciu nesprávne pripojených spotrebičov
  • poučenie zákazníka o správnej obsluhe spotrebiče
  • preprava spotrebiča do servisu
  • reverzná reinštalácia dverí (zmena smeru otvárania dverí)
  • pravidelná údržba alebo čistenie fi ltrov (vodných, prachových, čerpadiel...)
  • demontáž prepravných poistiek alebo fi xačných skrutiek
  • nasadenie a nastavenie nožičiek alebo plynových trysiek

V prípade privolania servisu na horeuvedené opravy, ktoré nespadajú do rámca rozsahu servisného kontraktu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.

Súhlas zákazníka (konečného spotrebiteľa) pre program Infi niti

Zákazník výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, tel. číslo, e-mail), boli evidované a spracované v rámci programu Infi niti spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o., alebo ňou zverejneným zmluvným servisným gestorom. Nesúhlas s ďalším spracovávaním osobných údajov musí byť písomný a doručený spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníka budú spracovávané tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v platnom znení a zároveň upozorňuje zákazníka na jeho práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 20 tohto zákona.

Ako privolať servis?

Žiadosť o opravu prosím nahláste on-line prostredníctvom internetovej stránky: www.whirlpool.sk/servis/nahlasenie-opravy alebo zavolajte na telefónne číslo uvedené na prednej strane Certifikátu. Uveďte druh, model výrobku, číslo kontraktu a popíšte čo najpresnejšie, o akú závadu ide.

Upozorňujeme na horeuvedené podmienky platnosti kontraktu. Počas servisnej návštevy sa musíte preukázať servisnému mechanikovi certifikátom a originálom daňového dokladu o zakúpení spotrebiča.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, prosím, zavolajte na tel. číslo 0850 003 007 – Linka zákazníka, alebo napíšte na adresu:
Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. – zákaznícky servis, Galvaniho 17/C, P. O. BOX 23, 820 09 Bratislava

V Bratislave, 1. januára 2016
Ing. Vladimír Kiss, riaditeľ Zákazníckeho servisu

Obchodné podmienky platnosti 8-ročného servisného kontraktu na náhradné diely

Servisný kontrakt sa vzťahuje výlučne na kupujúceho – fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.
Servisné kontrakty Infi niti neznamenajú predĺženie zákonnej záručnej doby na výrobok v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ich účelom je poskytnutie a zabezpečenie kupujúcemu servisných zásahov na výrobky na ktoré sa servisný kontrakt vzťahuje za zvýhodnených podmienok, a to tak ako je uvedené v servisnom kontrakte.
Pre vylúčenie pochybností práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo servisných kontraktov, sa spravujú ustanoveniami servisného kontraktu vystaveného spoločnosťou Whirlpool. V prípade odlišnej úpravy uvedenej na web stránke Whirlpool, sa vzájomné vzťahy budú spravovať ustanoveniami servisného kontraktu.
Platnosť kontraktu je 8 rokov, ktoré začínajú plynúť dňom zakúpenia výrobku a po zaplatení ceny kontraktu. Po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky už nie je možné servisný kontrakt uzavrieť.
Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky, alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov, alebo výrobok nie je v ofi ciálnej ponuke Whirlpool. Po zaplatení ceny servisného kontraktu obdrží zákazník registrovaný Certifi kát do 28 dní poštou. Podmienkou dodržania tohoto termínu je úplné a presné vyplnenie údajov a zaslanie kópie dokladu o zakúpení výrobku a návratky (Registračný formulár INFINITI) – viď inštrukcie v Záručnom liste. Pri uzatvorení servisného kontraktu cez internet je zákazník pri oprave povinný predložiť certifi kát o servisnom kontrakte a originál daňového dokladu. Bez týchto dokladov nie je možné servisný zásah vykonať.
8-ročný servisný kontrakt na náhradné diely zahŕňa bezplatnú výmenu chybných súčiastok konkrétneho výrobku identifi kovaného týmto servisným kontraktom počas doby platnosti kontraktu. Prácu a cestovné náklady mechanika hradí zákazník. Výmenu chybných náhradných dielov zabezpečuje výhradne značkový servis Whirlpool.
V prípade neopraviteľnosti alebo neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool Slovakia Home Appliances ponúkne výmenu starého výrobku za nový s doplatkom podľa nižšie uvedených podmienok. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool Slovakia Home Appliances na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom.
Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená nasledovne:
Výrobok starší ako 4 roky - 40 % zľava z Odporúčanej trhovej ceny s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Výrobok starší ako 6 rokov - 30 % zľava z Odporúčanej trhovej ceny s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Výrobok starší ako 7 rokov - 20 % zľava z Odporúčanej trhovej ceny s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.
V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za následné priame aj nepriame poškodenia, predvídateľné alebo nepredvídateľné následky vyplývajúce z nesprávneho používania spotrebiča, tak ako aj všetky poškodenia spôsobené v dôsledku nedodržania podmienok návodu na obsluhu. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou inštaláciou výrobkov, chybným pripojením ku zdroju, za opravy porúch spôsobených nekvalitnými zdrojmi (napr. nadmerná tvrdosť vody) a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie. Zákonné práva nie sú vyššie uvedeným ovplyvnené.

Servisný kontrakt nezahŕňa prácu mechanika a jeho cestovné náklady, nárok na výmenu výrobku z dôvodu opakovanej vady alebo viacerých opráv, opravy výrobkov používaných mimo domácnosť, opravy v prípade predaja výrobku inej osobe, prípadne premiestnenie výrobku do zahraničia, opravy vyplývajúce z následku požiaru, živelnej pohromy alebo pôsobením inej vyššej moci.
Servisný kontrakt nezahŕňa opravy a bezplatnú výmenu súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.“

Servisný kontrakt ďalej nezahŕňa:

 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na ťažkosti, poškodenia a poruchy výrobku vyplývajúce z niektorých z nasledujúcich možností:
  • nedodržanie spôsobu používania výrobku uvedenom v návode na použitie,
  • neodborná alebo nevhodná inštalácia výrobku,
  • úmyselné alebo neúmyselné mechanické poškodenia výrobku,
  • nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku (napr. čistenie filtra čerpadla, korózia vonkajších kovových častí),
  • poškodenia výrobku spôsobené pri preprave a/alebo premiestňovaní,
  • akýkoľvek zásah do výrobku (oprava, úprava, zmena, nastavenie,...) neschválený výrobcom,
  • nevhodné zdroje (tlak vody, plynu,...),
  • nesprávny elektrický zdroj – rozvody (kolísanie napätia alebo prúdu),
  • poškodenia spôsobené prepätím alebo nízkym napätím,
  • nesprávne, nevhodné nastavenie výkonu alebo funkcie,
  • pri zásahu do výrobku nepovolanou osobou.
 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na poškodenia nefunkčných estetických komponentov spôsobených prepravou alebo premiestňovaním (napr. škrabance, preliačiny)
 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady estetických komponentov (rukoväte, madlá, osvetlenia, sklá, ovládacie gombíky), ktoré sú prejavom bežného opotrebovania alebo poškodenia, alebo na zmenu vonkajšieho sfarbenia výrobku, ktorá sa vplyvom fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladá
 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady spotrebného materiálu, ktorých doba životnosti je daná charakterom súčiastky, alebo ich nevhodnou a neodbornou manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním (žiarovky, vodné, uhlíkové a tukové fi ltre, gumové hadice)
 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady príslušenstva a doplnkov výrobku (poličky, plechy a pod.)
 • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na spotrebiče, ktoré nie sú používané na domáce účely alebo sú využívané k podnikaniu (napr. rýchle občerstvenia, reštaurácie, hotely, kaderníctva, mäsiarstva, práčovne, autoopravovne...)
 • bezplatnú pravidelnú údržbu o výrobok v zmysle návodu na použitie ako aj na akékoľvek prostriedky použité k údržbe výrobku
 • bezplatnú inštaláciu, pripojenie spotrebičov (napr. na vodu, elektrinu, plyn)
 • bezplatnú asistenciu, podporu, pomoc alebo servis na:
  • reinštaláciu nesprávne pripojených spotrebičov
  • poučenie zákazníka o správnej obsluhe spotrebiče
  • preprava spotrebiča do servisu
  • reverzná reinštalácia dverí (zmena smeru otvárania dverí)
  • pravidelná údržba alebo čistenie fi ltrov (vodných, prachových, čerpadiel...)
  • demontáž prepravných poistiek alebo fi xačných skrutiek,
  • nasadenie a nastavenie nožičiek alebo plynových trysiek

V prípade privolania servisu na horeuvedené opravy, ktoré nespadajú do rámca rozsahu servisného kontraktu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.

Súhlas zákazníka (konečného spotrebiteľa) pre program Infi niti

Zákazník výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, tel. číslo, e-mail), boli evidované a spracované v rámci programu Infi niti spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o., alebo ňou zverejneným zmluvným servisným gestorom. Nesúhlas s ďalším spracovávaním osobných údajov musí byť písomný a doručený spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníka budú spracovávané tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v platnom znení a zároveň upozorňuje zákazníka na jeho práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 20 tohto zákona.

Ako privolať servis?

Žiadosť o opravu prosím nahláste on-line prostredníctvom internetovej stránky: www.whirlpool.sk/servis/nahlasenie-opravy alebo zavolajte na telefónne číslo uvedené na prednej strane Certifikátu. Uveďte druh, model výrobku, číslo kontraktu a popíšte čo najpresnejšie, o akú závadu ide.

Upozorňujeme na horeuvedené podmienky platnosti kontraktu. Počas servisnej návštevy sa musíte preukázať servisnému mechanikovi certifikátom a originálom daňového dokladu o zakúpení spotrebiča.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, prosím, zavolajte na tel. číslo 0850 003 007 – Linka zákazníka, alebo napíšte na adresu:
Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. – zákaznícky servis, Galvaniho 17/C, P. O. BOX 23, 820 09 Bratislava

V Bratislave, 1. januára 2016
Ing. Vladimír Kiss, riaditeľ Zákazníckeho servisu

Cenník servisných kontraktov platný od 1. januára 2011

 • A) práčky, práčky so sušičkami, umývačky riadu, sušičky bielizne
 • B) sporáky, rúry, varné dosky
 • C) chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, odsávače pár, vinotéky
 • D) americké chladničky, kávovary
ABCD
5 rokov záruka na plný servisdo 30 dní po zakúpení výrobku61 €50 €38 €126 €
nad 30 dní po zakúpení výrobku73 €62 € 50 €138 €
obnova 5 - ročného kontraktu o ďalšie 2 rokypo oprave výrobku počas platnosti56 €45 €34 €
bez opravy výrobku počas platnosti34 €27 €19 €
8 rokov záruka na náhradné dielydo 30 dní po zakúpení výrobku57 €41 €34 €111 €
nad 30 dní po zakúpení výrobku69 €53 €46 €123 €

Registračný formulár INFINITI


Registračný formulár INFINITI
Stiahnite si formulár INFINITI

frame-scrollup