ZÁRUČNÉ PODMIENKY Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.

1. Záručné podmienky

Pri dodržaní pokynov na inštaláciu, obsluhu a údržbu výrobku poskytne Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. (ďalej len „Whirlpool“) na výrobok úplnú záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Tieto záručné podmienky sú platné len pre výrobky používané v domácnosti. Každý funkčný diel, ktorý sa pri normálnom domácom používaní spotrebiča ( t.j. v súlade s návodom na použitie, údržbu a obsluhu výrobku) pokazí, bude v zmysle týchto záručných podmienok opravený alebo bezplatne vymenený za nový diel.
Tieto opravy sú pre zákazníka bezplatné, náklady znáša Whirlpool ako záručné opravy.

Na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy musí zákazník predložiť doklad o zakúpení výrobku (faktúru, pokladničný doklad,...), riadne vyplnený Záručný list, ktorý je súčasťou tejto sprievodnej knižky v prípade ak bol predávajúcim potvrdený, 12 NC kód výrobku (85xxxxxxxxxxxx alebo 86xxxxxxxxxx) a výrobné číslo výrobku.

V prípade využívania výrobku k podnikaniu (reštaurácie, používanie výrobkov na poskytovanie služieb a pod.) a v prípade ich preukázateľného nadmerného preťažovania nebude poskytnutá záruka v rámci občianskeho zákonníka.

V prípade privolania servisu na opravy, ktoré nespadajú do rámca nárokov na bezplatnú záručnú opravu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.

POZOR! – Možnosť uzatvorenia servisných kontraktov na celý výrobok! (viď. podmienky na 5-ročný servisný kontrakt alebo 8-ročný servisný kontrakt na náhradné diely). Servisné kontrakty sa vzťahujú výlučne na kupujúcich – fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Viac info a aktuálny cenník servisných kontraktov nájdete na stránke www.whirlpool.sk. Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky, alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov, alebo výrobok nie je v ofi ciálnej ponuke Whirlpool.

 

2. Záručný list

Zákazníkom odporúčame, nechať si záručný list, ktorý je súčasťou tejto sprievodnej knižky, potvrdiť predajcom hneď pri predaji výrobku. Doklad o zakúpení výrobku ako aj záručný list, v prípade ak bol predajcom potvrdený, sú potrebné pri riešení prípadnej reklamácie, preto je potrebné uschovať uvedené doklady od výrobku počas celej doby trvania záručnej lehoty. V opačnom prípade nemôže byť výrobok prijatý na reklamáciu. Povinné údaje na záručnom liste:

 • 12 NC kód (typ výrobku)
 • Výrobné číslo
 • Dátum predaja
 • Pečiatka a podpis predajcu

 

3. Zapojenie výrobku:

Je službou hradenou zákazníkom, ktorú doporučujeme zveriť značkovému servisu Whirlpool. Výnimku pri zapojení tvoria výrobky, ktorých pripojenie je vyhradené pracovníkom s predpísanou kvalifi káciou, a to:

 • Plynové a kombinované spotrebiče (plyn-elektro): všetci mechanici s platným osvedčením pre zapájanie a opravy u vyššie citovaných spotrebičov, ktoré nie sú vybavené pohyblivým elektrickým káblom zakončeným vidlicou.
 • Elektrické spotrebiče: všetky takéto spotrebiče, ktoré nie sú vybavené pohyblivým elektrickým káblom zakončeným vidlicou musia zapájať pracovníci so skúškami vykonanými v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Najmä elektrické rúry, elektrické varné dosky a elektrické sporáky doporučujeme zveriť značkovému servisu Whirlpool.

V prípade, že sa obrátite na nami neautorizovaný a nepreškolený servis, nemôžeme garantovať odborné zapojenie výrobku a jeho prípadné poškodenie v dôsledku neodbornej inštalácie nemôže byť uznané za záručnú opravu a zákazník túto opravu musí v plnej miere uhradiť. Špeciálne technické podmienky sú rovnako stanovené pre zabudovanie výrobkov do kuchynských liniek. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za následné priame aj nepriame poškodenia, predvídateľné alebo nepredvídateľné následky vyplývajúce z nesprávneho používania spotrebiča, tak ako aj všetky poškodenia spôsobené v dôsledku nedodržania podmienok návodu na obsluhu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou inštaláciou výrobkov, chybným pripojením ku zdroju, za opravy porúch spôsobených nekvalitnými zdrojmi napr. (nadmerná tvrdosť vody) a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie. Zákonné práva nie sú vyššie uvedeným ovplyvnené.
Upozornenie: Zhotovenie prípojok – elektro, vodovodných, kanalizačných a plynových zabezpečuje na svoje náklady zákazník. Prípojky a inštalácie musia zodpovedať platným technickým normám a bezpečnostným predpisom.

 

4. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe.

V záručnej dobe je oprávnený opravovať výrobky Whirlpool výhradne autorizovaný značkový servis Whirlpool. Zákazník záručnú opravu uplatňuje u predajcu, alebo na Linke zákazníka Whirlpool tel. č. 0850 003 007. Urýchliť telefonické uplatnenie záručnej opravy môžete vypísaním údajov do on-line formulára prostredníctvom internetovej stránky: www.whirlpool.sk/servis/nahlasenie-opravy.
Samolepiace štítky z výrobku neodstraňujte.
Po uplynutí záručnej doby všetky opravy a kompletné náklady na opravy znáša zákazník. I v prípade mimozáručných opráv doporučujeme zákazníkom využívať služby značkového servisu. V každom prípade trvajte na vystavení platného daňového dokladu o oprave. Na vykonanú pozáručnú opravu je servis povinný poskytnúť záruku na prácu i materiál. Je treba uschovať všetky prepravné prvky (tyče, skrutky atď...), pokiaľ nimi bol výrobok vybavený a to po celú dobu platnosti záruky. Na náhradné diely, dodané na pozáručnú opravu značkovým servisom Whirlpool, poskytuje Whirlpool záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu inštalácie nového náhradného dielu.

 

5. Upozornenie pre zákazníka.

 • Obchodná organizácia je povinná pri predaji výrobok na požiadanie kupujúceho vybaliť, preukázať jeho kompletnosť, bezchybný stav a na požiadanie i predviesť používanie. Súčasne je povinná na požiadanie kupujúceho potvrdiť a vyplniť záručný list. Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku alebo jeho nekompletnosť nebudú uznané.
 • Zákazník je povinný po dobu trvania záručnej doby uschovať si doklad o zakúpení výrobku a túto servisnú knižku. Akékoľvek úpravy výrobku v priebehu záručnej doby nie sú dovolené. Porušenie tohto ustanovenia má za následok stratu nároku na reklamáciu, prípadne záručnú opravu.
 • Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný umožniť sprístupnenie reklamovaného výrobku servisnému technikovi, aby mohla byť zistená príčina a prípadne aj opodstatnenosť reklamácie. Dodatočné náklady spojené so sprístupnením reklamovaného výrobku v plnom rozsahu znáša zákazník.

Reklamácia (právo zo zodpovednosti za vady) sa v zmysle ust. § 625 Občianskeho zákonníka uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený. V prípade ak kupujúci reklamáciu uplatnil najskôr u značkového servisu Whirlpool je v prípade následného uplatnenia reklamácie u predávajúceho vždy povinný reklamáciu doložiť písomným vyjadrením servisného technika o stave výrobku.
V prípade objektívneho zistenia neopraviteľnosti výrobku môže spoločnosť Whirlpool zabezpečiť priamu výmenu výrobku v byte zákazníka. O podrobnostiach Vás bude informovať servisný mechanik.

 

6. UPOZORNENIE! Bezplatná záručná oprava sa nedá uplatniť (výluky zo záruky):

 • pokiaľ nie je predložený doklad o zakúpení výrobku a/alebo vyplnený záručný list (záručná knižka)
 • pri svojvoľných zmenách pôvodných zápisov v záručnej knižke
 • na ťažkosti, poškodenia a poruchy výrobku vyplývajúce z niektorých z nasledujúcich možností
  • nedodržanie spôsobu používania výrobku uvedenom v návode na použitie,
  • neodborná alebo nevhodná inštalácia výrobku,
  • úmyselné alebo neúmyselné mechanické poškodenia výrobku,
  • nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku (napr. čistenie filtra čerpadla, korózia vonkajších kovových častí),
  • poškodenia výrobku spôsobené pri preprave a/alebo premiestňovaní,
  • akýkoľvek zásah do výrobku (oprava, úprava, zmena, nastavenie, ....) neschválený výrobcom;
  • nevhodné zdroje (tlak vody, plynu,...)
  • nesprávny elektrický zdroj – rozvody (kolísanie napätia alebo prúdu)
  • poškodenia spôsobené prepätím alebo nízkym napätím,
  • nesprávne, nevhodné nastavenie výkonu alebo funkcie,
  • pri zásahu do výrobku nepovolanou osobou
 • na poškodenia nefunkčných estetických komponentov spôsobených prepravou alebo premiestňovaním (napr. škrabance, preliačiny) – nie sú akceptované ako záručné opravy
 • na vady estetických komponentov (rukoväte, madlá, osvetlenia, sklá, ovládacie gombíky), ktoré sú prejavom bežného opotrebovania alebo poškodenia, alebo na zmenu vonkajšieho sfarbenia výrobku, ktorá sa vplyvom fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladá
 • na vady spotrebného materiálu, ktorých doba životnosti je daná charakterom súčiastky, alebo ich nevhodnou a neodbornou manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním (žiarovky, vodné, uhlíkové a tukové fi ltre, gumové hadice)
 • na vady príslušenstva a doplnkov výrobku (poličky, plechy a pod.), spôsobené nevhodnou manipuláciou a neprimeraným používaním a zaobchádzaním
 • na spotrebiče, ktoré nie sú používané na domáce účely alebo sú využívané k podnikaniu (napr. rýchle občerstvenia, reštaurácie, hotely, kaderníctva, mäsiarstva, práčovne, autoopravovne ...)
 • na pravidelnú údržbu o výrobok v zmysle návodu na použitie ako aj na akékoľvek prostriedky použité k údržbe výrobku
 • na inštaláciu, pripojenie spotrebičov (napr. na vodu, elektrinu, plyn)
 • na asistenciu, podporu, pomoc alebo servis na:
  • reinštaláciu nesprávne pripojených spotrebičov
  • poučenie zákazníka o správnej obsluhe spotrebiče
  • preprava spotrebiča do servisu
  • reverzná reinštalácia dverí (zmena smeru otvárania dverí)
  • pravidelná údržba alebo čistenie fi ltrov (vodných, prachových, čerpadiel...)
  • demontáž prepravných poistiek alebo fi xačných skrutiek,
  • nasadenie a nastavenie nožičiek alebo plynových trysiek

V prípade privolania servisu na horeuvedné opravy, ktoré nespadajú do rámca nárokov na bezplatnú záručnú opravu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy. Pri akýchkoľvek problémoch, nejasnostiach alebo pri potrebe informácií rôzneho charakteru, sa s dôverou obráťte na našu LINKU ZÁKAZNÍKA Whirlpool tel. č.: 0850 003 007.

 

Značková servisná sieť Whirlpool:

Všetky výrobky zakúpené prostredníctvom obchodných partnerov Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. a ich odberateľov na uzemí Slovenskej republiky majú pri zabezpečovaní opráv rovnakú prioritu. Garantom servisu na výrobky Whirlpool, Ignis, Bauknecht, Indesit a HotPoint na území Slovenskej republiky je Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
DOPORUČUJEME cteným zákazníkom využívať k opravám a inštaláciám zásadne značkovú servisnú sieť Whirlpool, ktorá má odborne vyškolených mechanikov a je povinná používať značkové náhradné diely, dodané spoločnosťou Whirlpool.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto záručné podmienky pre výrobky používané v domácnosti:
1) v prípade zmeny zákonom stanovených úprav
2) v prípade záručných podmienok poskytovaných nad rámec zákona podľa vlastného rozhodnutia.

Linka zákazníka: Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o., Galvaniho 17/C, P. O. BOX 23, 820 09 Bratislava, tel.: 0850 003 007*

Žiadosť o záručnú a pozáručnú opravu nahláste na:
– linka zákazníka: 0850 003 007*
– on-line prostredníctvom internetovej stránky**: www.whirlpool.sk/servis/nahlasenie-opravy

*cena za miestny hovor; PON – PIA 8.00 – 18.00 hod.**Počas 2-ročnej zákonnej záručnej doby nie je možné zaregistrovať vašu žiadosť o opravu iba prostredníctvom online formulára. Prosíme vás, aby ste nás kontakovali aj telefonicky na Linke zákazníka Whirlpool, kde vašu žiadosť zaregistrujeme, prípadne vám naši školení operátori pomôžu vyriešiť problém bez návštevy servisného technika. V prípade, že tento formulár vyplníte, urýchlite registráciu pri telefonickej žiadosti o záručnú opravu.

Pre nahlásenie opravy si pripravte tieto údaje o vašom výrobku (údaje dostupné na servisnom štítku výrobku, alebo na poslednej strane záručnej knižky):
• modelové číslo – 12miestne číslo začínajúce číslicami 85 alebo 86
• výrobné číslo – 12miestne číslo
• dátum nákupu výrobku