logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

Zmluvné podmienky

Podmienky doplnkovej záruky dostupnej pri tejto reklamnej kampani (iba na náhradné diely, prácu to nezahŕňa)

Táto doplnková záruka sa týka konkrétne zakúpeného výrobku a obmedzuje sa na podmienky tu vysvetlené. Aby ste mohli čerpať výhody doplnkovej záruky dostupnej pri tejto reklamnej kampani, výrobok musíte zaregistrovať do 60 dní od dátumu kúpy zavolaním na telefónne čísla uvedené v materiáli priloženom k výrobku alebo na špeciálnej propagačnej stránke www.GaranPlus.eu. prípadne na inej stránke, ak bude sprístupnená. Prípadne môžete ísť do servisnej sekcie na webovej stránke zakúpenej značky príslušnej krajiny "Lehota platnosti tejto doplnkovej záruky je uvedená v propagačnom materiáli dodanom s výrobkom.

Lehota začne plynúť od dátumu kúpy výrobku uvedeného na doklade o kúpe (majte na pamäti, že registrácia je pre príslušnú aktiváciu povinná).V prípade nedostatkov, ktoré výrobok má už v čase dodania, má spotrebiteľ právo po celé obdobie trvania tejto doplnkovej propagačnej záruky na získanie príslušných náhradných dielov. Bezplatný je iba samotný náhradný diel. Práca a ďalšie náklady vyplývajúce zo zásahu, nie sú touto doplnkovou zárukou pokryté, a preto ich musí znášať spotrebiteľ.Okrem toho, aby spotrebiteľ mohol využívať výhody tejto záruky, musí kontaktovať a využívať zákaznícky servis autorizovaný spoločnosťou Whirlpool EMEA SpA alebo jej pobočkami v jednotlivých krajinách. Odkazy sú uvedené v servisnej sekcii na webovej stránke krajiny zakúpenej značky. Táto doplnková záruka je neplatná (a výrobca preto nie je povinný dodať náhradné diely) v prípade, že výrobok sa nepoužíva v domácnosti, alebo ak jeho inštalácia, údržba alebo využívanie nie je v súlade s priloženým návodom, alebo v prípade nesprávnej údržby, údržby vykonávanej neoprávnenými osobami, alebo v prípade použitia iných ako originálnych náhradných dielov.S výnimkou Európskej únie táto doplnková záruka platí, iba keď sa výrobok používa v krajine, kde bol kúpený.

Ak doklad o kúpe nebol pri registrácii výrobku nahratý, ale spotrebiteľ potrebuje využívať výhody tejto limitovanej záruky, musí predložiť originálny doklad o kúpe spolu s potvrdením o registrácii výrobku, ktoré sa musia jednoznačne týkať výrobku, pre ktorý sa vyžaduje zásah. Táto doplnková záruka nie je platná, ak bolo výrobné číslo z výrobku odstránené, zmenené alebo je ťažko overiteľné. Táto doplnková záruka v žiadnom prípade nevylučuje ani neobmedzuje práva spotrebiteľa, ktoré má zo zákonnej záruky. Dovoľujeme si vás informovať, že v niektorých krajinách Whirlpool za poplatok poskytuje doplnkové asistenčné služby pokrývajúce časť situácii, ktoré nie sú pokryté touto doplnkovou zárukou (ako je vysvetlené v tomto dokumente).

Dalšie položky nezahrnuté v doplnkovej záruke

Okrem vyššie uvedených položiek sú vylúčené aj nasledujúce:

  1. Poškodenie, škvrny, zničenie alebo vyblednutie farby v dôsledku opotrebovania časom alebo spôsobené vystavením chemikáliám, zhrdzavenie alebo oxidácia povrchov z nehrdzavejúcej ocele.
  2. Oprava alebo výmena poistiek.
  3. Žiarovky, vodné/vzduchové filtre a iné spotrebné časti alebo časti podliehajúce opotrebovaniu.
  4. Estetické/prevádzkové škody alebo nedostatky výrobku alebo jednotlivých náhradných dielov, či už spôsobené priamo, nepriamo, náhodne alebo úmyselne v dôsledku kalamity, nesprávnej manipulácie s výrobkom, krádežou, nehodami, zmenami, nesprávnym používaním, premiestnením, zlým zaobchádzaním, požiarom, povodňou, zemetrasením, vyššou mocou, nesprávnou inštaláciou, inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané predpisy týkajúce sa miestnych elektrických a hydraulických sústav, používaním výrobku neschváleným spoločnosťou Whirlpool.
  5. Opravy dielov alebo systémov potrebné v dôsledku nepovolených úprav výrobku.
  6. Odštiepenie sklených alebo sklokeramických povrchov spotrebičov (varné dosky, rúry a pod.).
  7. Prípady, keď výrobky nemožno opraviť, sú z tejto doplnkovej záruky vylúčené.

Dodatok k výrobkom bez rozšírenej záruky vzťahujúci sa na niektorý konkrétny diel alebo všetky náhradné diely. Bez ohľadu na to, či sa na váš výrobok vzťahuje rozšírená záruka na niektorý konkrétny diel alebo všetky náhradné diely, môžete ho zaregistrovať buď na niektorom z telefónnych čísel uvedených v príručke ku výrobku, alebo na propagačných webových stránkach http://www.garanplus.eu alebo iných uvedených stránkach, alebo pod záložkou Servis/Podpora/Služby miestnych webových stránok značky, ktorej výrobok ste si zakúpili ( Whirlpool.eu, Indesit.eu, Hotpoint.eu, Bauknecht.eu), a to vyššie uvedeným postupom. Registráciou svojho nového spotrebiča získate dôležité aktuálne bezpečnostné informácie ohľadom jeho používania. Pošleme vám tiež odkaz, v ktorom si môžete nahrať doklad o kúpe spotrebiča do našeho systému. Doklad musí byť platný, čitateľný a musí obsahovať označenie daného spotrebiča. Táto možnosť sa vzťahuje len na spotrebiče našich značiek. Nákupný doklad pre vás uschováme, takže ho nebudete musieť predkladať pri žiadosti o zásah nášho autorizovaného technika v prípade potreby záručného servisu . Všetky práva vyplývajúce zo zákonnej záruky zostávajú nezmenené. Osobné údaje sa budú spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

S priateľským pozdravom, Tím služieb zákazníkomframe-scrollup