Zmluvné podmienky predĺženej záruky, tzv. extra záruky

Všeobecné zmluvné podmienky dodatočnej záruky, ktorá je k dispozícii v rámci tejto akcie (len na náhradné diely, nezahŕňa pracovné úkony).

Táto dodatočná záruka sa týka konkrétne zakúpeného výrobku a je vymedzená tu vysvetlenými všeobecnými zmluvnými podmienkami. Aby ste mohli čerpať výhody dodatočnej záruky poskytnuté vrámci tejto propagačnej akcie, výrobok musíte zaregistrovať do 60 dní od dátumu kúpy zavolaním na telefónne čísla uvedené v materiáli priloženom k výrobku alebo návštevou webovej stránky tejto propagačnej akcie garanplus.eu. Prípadne je tiež možné  navštíviť záložku Služby na webových stránkach krajiny, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Platnosť tejto dodatočnej záruky je uvedená v propagačnom materiáli dodanom s výrobkom. Platnosť začína plynúť od dátumu kúpy výrobku uvedeného na nákupnom doklade (platí, že pre jej aktiváciu je povinná registrácia).V prípade závady výrobku už pri doručení, má spotrebiteľ právo na príslušný náhradný diel alebo diely a to po celú dobu trvania tejto dodatočnej záruky z propagačnej akcie. Bezplatný je iba samotný náhradný diel. Práca a ďalšie náklady v rámci daného zásahu táto dodatočná záruka nepokrýva, a preto ich musí znášať spotrebiteľ. Okrem toho pre využitie výhod tejto záruky je spotrebiteľ povinný kontaktovať Služby starostlivosti o zákazníka autorizované spoločnosťou Whirlpool EMEA SpA alebo niektorú z jej pobočiek v danej krajine a využiť jej služby. Odkazy na ne sú uvedené v záložke Služby na webových stránkach danej krajiny, kde bol výrobok zakúpený.

Táto dodatočná záruka nie je platná (a výrobca preto nie je povinný dodať náhradné diely) v prípade, že výrobok sa nepoužíva v domácnosti, jeho inštalácia, údržba alebo využívanie nie je v súlade s dodanými pokynmi, alebo v prípade nesprávnej údržby, údržby vykonávanej neautorizovaným personálom, alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov.

S výnimkou Európskej únie táto dodatočná záruka platí, len keď sa výrobok používa v krajine, kde bol zakúpený. Ak doklad o kúpe nebol pri registrácii výrobku nahratý, ale spotrebiteľ potrebuje využívať výhody tejto limitovanej záruky, musí predložiť originálny doklad o kúpe spolu s potvrdením o registrácii výrobku, ktoré sa musia jednoznačne týkať výrobku, ku ktorému si chce záruku uplatniť . Táto dodatočná záruka nie je platná, ak bolo výrobné číslo z výrobku odstránené, zmenené alebo je ťažko ho overiť. Dovoľujeme si vás informovať, že v niektorých krajinách poskytuje spoločnosť Whirlpool za poplatok dodatočné asistenčné služby,ktoré  pokrývajú časť situácií, na ktoré sa nevzťahuje táto dodatočná záruka (podrobnosti viď tento dokument).

 

Ďalšie položky nezahrnuté do tejto dodatočnej záruky

Okrem vyššie uvedených položiek sú vylúčené aj nasledujúce:

1. Poškodenie, škvrny, zničenie alebo vyblednutie farby v dôsledku opotrebovania časom alebo spôsobené vystavením chemikáliám, zhrdzavenie alebo oxidácia povrchov z nehrdzavejúcej ocele.

2.  Oprava alebo výmena poistiek.

3. Žiarovky, vodné/vzduchové filtre a iné spotrebné časti alebo časti podliehajúce opotrebovaniu.

4. Estetické, prevádzkové škody,  alebo nedostatky výrobku alebo jeho jednotlivých náhradných dielov, či už spôsobené priamo, nepriamo, náhodne alebo úmyselne v dôsledku kalamity, nesprávnej manipulácie s výrobkom, krádežou, nehodami, zmenami, nesprávnym používaním, premiestnením, zlým zaobchádzaním, požiarom, povodňou, zemetrasením, vyššou mocou, nesprávnou inštaláciou, inštaláciou v nesúlade s právnymi predpismi týkajúce sa miestnych elektrických a hydraulických systémov, alebo používania výrobku, ktoré spoločnosť  Whirlpool neschválila.

5.  Opravy dielov alebo systémov potrebné v dôsledku neautorizovaných úprav výrobku.

6. Odštiepenie sklených alebo sklokeramických povrchov spotrebičov (varné dosky, rúry a pod.).

7.  Prípady, keď sa výrobky nedajú opraviť, sú z tejto dodatočnej záruky vylúčené.

Dodatok k výrobkom bez rozšírenej záruky vzťahujúci sa na niektorý konkrétny diel alebo všetky náhradné diely. Bez ohľadu na to, či sa na váš výrobok vzťahuje rozšírená záruka na niektorý konkrétny diel alebo všetky náhradné diely, môžete ho zaregistrovať buď na niektorom z telefónnych čísel uvedených v príručke ku výrobku, alebo na webových stránkach garanplus.eu alebo iných uvedených stránkach značky, ktorej výrobok ste si zakúpili (Whirlpool.eu, Indesit.com, Hotpoint.eu, Bauknecht.eu), a to vyššie uvedeným postupom.

Registráciou svojho nového spotrebiča získate dôležité aktuálne bezpečnostné informácie ohľadom jeho používania. Pošleme vám tiež odkaz, v ktorom si môžete nahrať doklad o kúpe spotrebiča do nášho systému. Doklad musí byť platný, čitateľný a musí obsahovať označenie daného spotrebiča. Táto možnosť sa vzťahuje len na spotrebiče našich značiek. Nákupný doklad pre vás uschováme, takže ho nebudete musieť predkladať pri žiadosti o zásah nášho autorizovaného technika v prípade potreby záručného servisu.

Všetky práva vyplývajúce zo zákonnej záruky zostávajú nezmenené.

Osobné údaje budú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.