Obchodné podmienky platnosti 8-ročného servisného kontraktu na náhradné diely (2+6 rokov kontrakt na náhradné diely)

Servisný kontrakt sa vzťahuje výlučne na kupujúceho – fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Servisné kontrakty Infiniti neznamenajú predĺženie zákonnej záručnej doby na výrobok v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ich účelom je poskytnutie a zabezpečenie servisných zásahov na výrobky, na ktoré sa servisný kontrakt vzťahuje, a to tak, ako je uvedené v podmienkach servisného kontraktu. Pre vylúčenie pochybností, práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo servisných kontraktov sa spravujú ustanoveniami servisného kontraktu vystaveného spoločnosťou Whirlpool. V prípade odlišnej úpravy uvedenej na web stránke Whirlpool, sa vzájomné vzťahy budú spravovať podmienkami servisného kontraktu, ktoré zákazník obdrží e-mailom v priloženom súbore spolu so servisným kontraktom.

Platnosť kontraktu je 8 rokov (2+6 rokov kontrakt na náhradné diely), ktoré začínajú plynúť dňom zakúpenia výrobku a po zaplatení ceny kontraktu. Po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky už nie je možné servisný kontrakt uzavrieť. Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predaja servisných kontraktov v prípade, ak výrobok nebol zakúpený na území Slovenskej republiky, alebo výrobok nie je zakúpený v sieti obchodných partnerov Whirlpool a ich odberateľov, alebo výrobok nie je v oficiálnej ponuke Whirlpool. Po zaplatení ceny servisného kontraktu obdrží zákazník do 28 dní potvrdzujúci e-mail so servisným kontraktom a podmienkami platnosti zvoleného servisného kontraktu.

Podmienkou dodržania tohoto termínu je úplné a presné vyplnenie online žiadosti o servisný kontrakt. Pri oprave počas platnosti servisného kontraktu je zákazník povinný predložiť potvrdzujúci e-mail so servisným kontraktom a originál daňového dokladu o kúpe spotrebiča. Bez týchto dokladov nie je možné servisný zásah vykonať. Dátum nákupu spotrebiča sa musí zhodovať s dátumom, ktorý zákazník uviedol vo vyplnenej žiadosti. V prípade rozdielov v týchto dátumoch má servisný mechanik právo odmietnuť vykonať servisný zásah.

8-ročný servisný kontrakt na náhradné diely zahŕňa bezplatnú výmenu chybných súčiastok konkrétneho výrobku identifikovaného týmto servisným kontraktom počas doby platnosti kontraktu. Prácu a cestovné náklady mechanika hradí zákazník. Výmenu chybných náhradných dielov zabezpečuje výhradne značkový servis Whirlpool.

V prípade neopraviteľnosti alebo neekonomickej opravy pre výrobky staršie ako 4 roky Whirlpool Slovakia Home Appliances ponúkne výmenu starého výrobku za nový s doplatkom podľa nižšie uvedených podmienok. Nerentabilnosť opravy posudzuje Whirlpool Slovakia Home Appliances na základe vyjadrenia servisného mechanika. Výmena výrobku je zmluvne dohodnutá so zákazníkom, pričom nový výrobok je porovnateľný so starým výrobkom.

Výška doplatku pri neopraviteľnom výrobku alebo neekonomickej oprave je stanovená nasledovne:

- výrobok starší ako 4 roky - 50 % zľava z MOC s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.

- výrobok starší ako 6 rokov - 40 % zľava z MOC s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.

- výrobok starší ako 7 rokov - 30 % zľava z MOC s DPH z aktuálneho cenníka spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.

Platnosť ukončenia tohto servisného kontraktu nie je ovplyvnená prípadnou výmenou starého výrobku za nový.

V prípade nerentabilnosti servisného zásahu, resp. nemožnosti poskytnutia plnenia zo strany Whirlpool, a to z objektívnych dôvodov a zároveň nevyužitia práva zákazníka na zakúpenie nového výrobku za podmienok stanovených servisným kontraktom, je zákazník oprávnený od servisného kontraktu odstúpiť. Odstúpením od tohto servisného kontraktu vzniká zákazníkovi právo výhradne na vrátenie kúpnej ceny servisného kontraktu.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za následné priame aj nepriame poškodenia, predvídateľné alebo nepredvídateľné následky vyplývajúce z nesprávneho používania spotrebiča, tak ako aj všetky poškodenia spôsobené v dôsledku nedodržania podmienok návodu na obsluhu. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou inštaláciou výrobkov, chybným pripojením ku zdroju, za opravy porúch spôsobených nekvalitnými zdrojmi (napr. nadmerná tvrdosť vody) a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie. Zákonné práva nie sú vyššie uvedeným ovplyvnené.

Servisný kontrakt nezahŕňa:

Servisný kontrakt nezahŕňa prácu mechanika a jeho cestovné náklady, nárok na výmenu výrobku z dôvodu opakovanej vady alebo viacerých opráv, opravy výrobkov používaných mimo domácnosť, opravy v prípade predaja výrobku inej osobe, prípadne premiestnenie výrobku do zahraničia, opravy vyplývajúce z následku požiaru, živelnej pohromy alebo pôsobením inej vyššej moci.

Servisný kontrakt nezahŕňa opravy a bezplatnú výmenu súčiastok nesúce známky bežného opotrebovania, pričom ich funkčnosť je zachovaná (zažltnutie plastu, poškriabanie a pod.). „Zažltnutie (stmavnutie) plastových súčastí výrobku je dané prirodzenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov a predpokladá sa. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie.

Servisný kontrakt ďalej nezahŕňa:

  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok:
  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na poškodenia nefunkčných estetických komponentov spôsobených prepravou alebo premiestňovaním (napr. škrabance, preliačiny)
  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady estetických komponentov (rukoväte, madlá, osvetlenia, sklá, ovládacie gombíky), ktoré sú prejavom bežného opotrebovania alebo poškodenia, alebo na zmenu vonkajšieho sfarbenia výrobku, ktorá sa vplyvom fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladá
  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady spotrebného materiálu, ktorých doba životnosti je daná charakterom súčiastky, alebo ich nevhodnou a neodbornou manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním (žiarovky, vodné, uhlíkové a tukové filtre, gumové hadice)
  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na vady príslušenstva a doplnkov výrobku (poličky, plechy a pod.)
  • opravy a bezplatnú výmenu súčiastok na spotrebiče, ktoré nie sú používané na domáce účely alebo sú využívané k podnikaniu (napr. rýchle občerstvenia, reštaurácie, hotely, kaderníctva, mäsiarstva, práčovne, autoopravovne...)
  • bezplatnú pravidelnú údržbu o výrobok v zmysle návodu na použitie ako aj na akékoľvek prostriedky použité k údržbe výrobku
  • bezplatnú inštaláciu, pripojenie spotrebičov (napr. na vodu, elektrinu, plyn)
  • bezplatnú asistenciu, podporu, pomoc alebo servis na:

V prípade privolania servisu na horeuvedené opravy, ktoré nespadajú do rámca rozsahu servisného kontraktu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.

Súhlas zákazníka (konečného spotrebiteľa)

Zákazník výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, tel. číslo, e-mail), boli evidované a spracované v rámci programu Infi niti spoločnosťou Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o., alebo ňou zverejneným zmluvným servisným gestorom. Nesúhlas s ďalším spracovávaním osobných údajov musí byť písomný a doručený spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníka budú spracovávané tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v platnom znení a zároveň upozorňuje zákazníka na jeho práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 20 tohto zákona.

Ako privolať servis?

Zavolajte prosím na Linku zákazníka Whirlpool, tel. 0850 003 007. Operátorovi uveďte: druh, model výrobku a číslo kontraktu. Popíšte čo najpresnejšie o akú závadu ide. Upozorňujeme na horeuvedené podmienky platnosti kontraktu. Počas servisnej návštevy sa musíte preukázať servisnému mechanikovi potvrdzujúcim e-mailom so servisným kontraktom a originál daňovým dokladom o kúpe spotrebiča.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, prosím, zavolajte na tel. číslo 0850 003 007 – Linka zákazníka, alebo napíšte na adresu:

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o. – zákaznícky servis, Galvaniho 17/C, P. O. BOX 23, 820 09 Bratislava